Vedtægter for Frejlev Tennis- og Padelklub - FTPK


Du kan downloade en pdf fil med vedtægterne på knappen "Vedtægter"

CVR nummer:  29251797

§1. Navn og Formål

1. Klubbens navn er Frejlev Tennis- og Padelklub, (FTPK).

2. Dens hjemsted er Aalborg kommune.

3. Klubbens formål er at fremme tennis- og padelsporten.

4. Klubben kan vælge at være medlem af de til enhver tid relevante forbund og evt. andre organisationer, som arrangerer turneringer i tennis og padel eller på anden måde arbejder i klubbens interesser.


§2. Medlemmer.

1. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år den 1/1 i det pågældende år.

2. Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

3. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.


§3. Kontingent

1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

2. Kontingentet opkræves helårsvis forud for såvel aktive som passive medlemmer.


§4. Bestyrelse.

1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

2. Klubben tegnes af formanden, næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

3. Formanden og den resterende bestyrelse vælges for 2 år, dog således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår et år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det andet år. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved forfald indtræder suppleanterne i bestyrelsen.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

7. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i klubben og dennes bestyrelse kan kautionere for klubbens forpligtelser.


§5. Udvalg

1. Bestyrelsen nedsætter udvalg til at tilrettelægge banepleje, turneringer, træning m.v.


§6. Regnskab

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

2. Generalforsamlingen vælger hvert år en bilagskontrollant, og en suppleant til samme.


§7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Indkaldelsen sker med mindst

14 dages varsel via mail-adresser oplyst af klubbens medlemmer, via hjemmesiden, Facebook eller lignende medier.

3. Generalforsamlingen kan afholdes digitalt. Hvis det sker, så følges hovedforbundets regler herfor.

4. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

- valg af dirigent.

- formandens beretning.

- aflæggelse af årsregnskab.

- forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, indskud m.v.

- valg af formand. (Hvert andet år).

- valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

- valg af bilagskontrollant og suppleant.

- eventuelt.

5. Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

7. Afstemningen er personlig og kan ikke overdrages ved fuldmagt eller lignende.

8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, og alle punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal.

9. Ved forslag til vedtægtsændringer, kræves der dog 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

10. Beslutning om opløsning af klubben, kræver 2/3 majoritet blandt mindst halvdelen af klubbens medlemmer.

11. Forslag om opløsning af klubben, som opnår 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning, men ikke blandt halvdelen af klubbens medlemmer, kan vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet uanset antal af fremmødte.

12. Foreningens formue/overskud tilfalder ved opløsning RIF (Store Restrup

Idrætsforening).

13. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel via mail-adresser oplyst af klubbens medlemmer, via hjemmeside, Facebook og lignende medier.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. august 1979. 

Ændret på generalforsamlingen den 31. marts 1982.

Ændret på generalforsamlingen den 28. februar 1994. 

Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 1996. 

Ændret på generalforsamlingen den 24. februar 2004. 

Ændret på generalforsamlingen den 08. september 2009

Ændret på generalforsamlingen den 07. marts 2018

Ændret på generalforsamlingen den 09. juni 2021

Ændret på generalforsamlingen den 06. april 2022